مدارک و راهنمایی های خسارت بیمه خودرو بدنه بیمه پارسیان

بیمه بدنه خودرو پارسیان

برای دریافت پرداخت خسارت بدنه اتومبیل،  باید حداكثر تا 5 روز به شعب بیمه پارسیان مراجعه شود.

 

  پذیرش خسارت بدنه
  1-مراجعه زیاندیده به شعب پرداخت خسارت بیمه پارسیان (شعب پرداخت خسارت)
  2- تكمیل فرم "پذیرش اعلام خسارت بیمه‌نامه بدنه"
  3- تحویل مدارك زیر جهت تشكیل پرونده به واحد پذیرش:
  بیمه‌نامه بدنه
  گواهینامه و كارت ملی راندده مسبب حادثه
  كارت خودرو یا شناسنامه مالكیت
  بیمه‌نامه ثالث وسیله نقلیه
  تكمیل فرم اعلام خسارت


یادآوری: چنانچه مدارك گواهینامه، كارت خودرو یا شناسنامه مالكیت و بیمه‌نامه ثالث وسیله نقلیه در زمان تشكیل پرونده ارائه نگردد، پرونده بدون تعهد تشكیل و بیمه‌گذار ملزم است حداكثر ظرف مدت 15 روز آنها را ارائه نماید.
  4- امضاء فرم "مدارك لازم جهت تسویه خسارت"
  5- كارشناسی خودرو مورد حادثه توسط كارشناس شركت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.
  6- امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم "محاسبه و تسویه خسارت بیمه‌نامه بدنه خودرو"

بیمه آتش سوزی

بیمه باربری

بیمه خودرو : بدنه

بیمه خودرو : ثالث جانی

بیمه خودرو : ثالث مالی

بیمه عمر گروهی و حوادث

بیمه عمر انفرادی

بیمه مسئولیت

بیمه مهندسی

بیمه درمان

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

doc

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان