مدارک و راهنمایی های خسارت بیمه خودرو ثالث مالی بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه شخص ثالث مالی خودرو بیمه پارسیان

برای دریافت پرداخت خسارت شخص ثالث مالی اتومبیل، باید حداكثر تا 5 روز به شعب بیمه پارسیان مراجعه شود. 


   خسارت مالی شخص ثالث بدون كروكی - خسارت های بدون گزارش مقامات انتظامی:

  مراجعه همزمان هر دو وسیله نقلیه طرف حادثه به شعب پرداخت خسارت بیمه پارسیان (شعب پرداخت خسارت)

line

   خسارت مالی شخص ثالث با كروكی سازشی:

  مراجعه زیان‌دیده به شعب پرداخت خسارت بیمه پارسیان (شعب پرداخت خسارت)

شرایط پرداخت خسارت:
  طرفین تصادف منجر به خسارت مالی بوده و دارای جرح یا فوت اشخاص نباشد.
  طرفین حادثه به نظر افسر تصادفات معترض نباشند و علت تامه حادثه را قبول داشته باشند

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:
  اصل كروكی كه ممهور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه یا پاسگاه پلیس راهنمایی رانندگی باشد
  اصل / تصویر بیمه نامه شخص ثالث خودروی زیان‌دیده
  اصل / تصویر گواهینامه رانندگی و کارت ملی زیان‌دیدهو کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیان‌دیده

line

      خسارت مالی شخص ثالث با گزارش افسر تصادفات به مراجع قضایی (عدم سازش)

شرایط پرداخت خسارت:
  تعهدات بیمه نامه برای جبران خسارت کفایت ننماید
  راننده مسبب حادثه فاقد گواهی نامه بوده و یا در زمان تصادف مدارک لازم را نداشته باشد
  طرفین تصادف، در خصوص پذیرش تقصیر به توافق نرسیده اند
  حادثه دارای مجروح و یا فوتی باشد
  سایر موارد حسب موقعیت تصادف ایجاد شده باشد

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:
  اصل یا مصدق تصویر كروكی كه ممهور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه یا پاسگاه پلیس راهنمایی رانندگی باشد
  تصویر گزارش مقامات انتظامی و قضایی (صورتجلسه تفهیم و قبول تقصیر - اوراق بازجویی - صورتجلسه پاسگاه یا کلانتری)
  تصویر بیمه نامه مقصر و اصل / تصویر بیمه نامه زیان‌دیده
  تصویر گواهینامه راننده و كارت اتومبیل مقصر
  اصل / تصویر گواهینامه رانندگی زیان‌دیده
  اصل / تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیان‌دیده
  اصل / تصویر کارت ملی زیان‌دیده
  نظریه کارشناسان تصادفات و رسمی دادگستری. (کپی برابر با اصل مدارک توسط مرجع قانونی)
  نظریه یا رای نهایی مرجع قانونی یا قضایی. (کپی برابر با اصل مدارک توسط مرجع قانونی)

 line

خودروی نامتعارف خودرویی است که قیمت آن از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی (مبلغ دیه در ماههای حرام)که در ابتدای هر سال مشخص می باشد بیشتر باشد.در این حالت بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه موظف است میزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول زیر محاسبه و تا سقف تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث (شامل تعهدات قانونی و مازاد آن) نسبت به پرداخت خسارت خودرو نامتعارف زیان دیده اقدام نماید:

 بنابر این پیشنهاد میگردد این دسته از خودروها نسبت به خرید بیمه نامه بدنه جهت جبران خسارات مالی احتمالی اقدام نمایند.

 

بیمه آتش سوزی

بیمه باربری

بیمه خودرو : بدنه

بیمه خودرو : ثالث جانی

بیمه خودرو : ثالث مالی

بیمه عمر گروهی و حوادث

بیمه عمر انفرادی

بیمه مسئولیت

بیمه مهندسی

بیمه درمان

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

doc

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان