مدارک و راهنمایی های خسارت بیمه مهندسی بیمه پارسیان

www.parsian.center بیمه مهندسی بیمه پارسیان

  اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و پیمانكاران از طرف بیمه گذار انجام شود:

  در مهلت مقرر در شرایط عمومی بیمه نامه بیمه گر را از وقوع حادثه مطلع سازد.
  در صورت امکان نوع خسارت و براورد تقریبی را اعلام دارد.
  هماهنگی لازم جهت بازدید کارشناس بیمه گر به عمل آید.
  صورتجلسه متره خسارت بعد از بازدید کارشناس در محل تهیه و امضاء گردد.
  مدارك تكمیلی پرونده خسارت از قبیل صورت وضعیت تایید شده قبل و بعد از خسارت، فهرست بها و نظایر آن را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

بیمه آتش سوزی

بیمه باربری

بیمه خودرو : بدنه

بیمه خودرو : ثالث جانی

بیمه خودرو : ثالث مالی

بیمه عمر گروهی و حوادث

بیمه عمر انفرادی

بیمه مسئولیت

بیمه مهندسی

بیمه درمان

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

doc

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان