مدارک و راهنمایی های خسارت بیمه مسئولیت بیمه پارسیان

www.parsian.center  بیمه مسئولیت بیمه پارسیان

برای دریافت پرداخت خسارت مسئولیت،  باید حداكثر تا 5 روز به شعب بیمه پارسیان مراجعه شود.

  بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، پیراپزشکان ، مسئول فنی بیمارستانها

  ارائه مدارک بالینی و شناسنایی بیمار
  نظریه سازمان نظام پزشکی و یا نظریه سازمان پزشکی قانونی
line
  بیمه مسئولیت در برابر کارکنان

  مدارک شناسایی و اشتغال به کار مصدوم
  در صورت فوت :نظریه کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی، گواهی فوت ،جواز دفن ، گواهی انحصار  وراثت و گزارش مقامات انتظامی

  در صورت نقص عضو و جرح: مدارک بالینی مصدومline   بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

  ادعای خسارت برعلیه بیمه گذار توسط زیاندیده
  در صورت طرح دعوی از سوی زیاندیده در مراجع قضایی :ارائه مدارک مربوطه
line  بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

  مدارک خرید کالا توسط مصرف کننده و یا زیاندیده
  ارائه مدارك مربوط به اثبات مسئولیت بیمه گذار
line  بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

  ارائه گزارش نیروی انتظامی
  تهیه گزارش کارشناس خسارت واحد اجرایی
  ارائه نسخه بارنامه مخصوص گیرنده کالا و راننده
  گواهینامه راننده
  تعدادی عکس از محموله خسارت دیده ترجیحا در محل وقوع حادثه
  فاکتور محموله و صورت حساب راننده
  در صورت وجود مقصر حادثه عدم رضایت علیه نامبرده

بیمه آتش سوزی

بیمه باربری

بیمه خودرو : بدنه

بیمه خودرو : ثالث جانی

بیمه خودرو : ثالث مالی

بیمه عمر گروهی و حوادث

بیمه عمر انفرادی

بیمه مسئولیت

بیمه مهندسی

بیمه درمان

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

doc

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان