پرسش و پاسخ های عمومی تمام بیمه نامه های پارسیان

  آیا بیمه‌گذار می‌تواند اموال‌ خود را همزمان‌ برای ‌یك‌ خطر به‌ نفع‌ خود نزد چند شركت‌ بیمه‌ به‌ قیمت‌ روز بیمه‌ كند؟

logo خیر. بیمه‌ نباید موجب‌ سود و منفعت‌ بیمه‌گذار شود. البته ‌بیمه ‌مشترك‌ نزد چند شركت بیمه‌، به ‌طوری‌ كه‌ مجموع‌ ارزش‌ بیمه‌ شده‌ نزد همه‌ شركتها از ارزش‌ واقعی‌ تجاوز نكند مجازاست‌. این‌ اصل‌ مخصوص‌ بیمه‌های‌ اموال‌ و مسؤولیت‌ است‌ و در بیمه‌های‌ اشخاص‌ می‌توان‌ چند بیمه‌ نامه با سرمایه‌های‌ دلخواه‌، خریداری‌ كرد و از مزایای ‌آنها بهره‌مند شد.

   آیا بیمه‌گر، هزینه‌ پیشگیری‌ از توسعه‌ خسارت‌ و نجات‌ اموال ‌بیمه‌ شده‌ را می‌پردازد؟

logo بله. حتی‌ اگر تلاش‌ بیمه‌گذار هم ‌نتیجه‌ بخش‌ نبوده‌ باشد. اگر اشیای‌ بیمه‌ شده‌ هم‌ در حین ‌نجات‌ صدمه‌ ببینند، باز جبران‌ آن‌ خسارت‌ بر عهده‌ بیمه‌گر است‌؛ البته‌ این‌ گونه‌ هزینه‌ها باید در حد متعارف‌ باشد.

   آیا قرارداد بیمه‌ و تغییرات‌ آن‌ می‌تواند شفاهی‌باشد؟

logo خیر. بیمه‌نامه‌ كه‌ سند قرارداد بیمه‌ است‌ باید كتبی‌ باشد و هر گونه ‌تغییر در مفاد آن‌ به‌ درخواست‌ كتبی‌ بیمه‌گذار و موافقت‌ بیمه‌گر با صدور برگه‌ای‌ به‌ نام‌ الحاقیه‌ صورت‌ می‌گیرد.

   از نظر فقهی‌، بیمه‌ چه‌ نوع ‌معامله‌ای‌ است‌؟

logo طبق‌ فتوای‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌)، بیمه‌ عقدی‌ است ‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحیح.

   استهلاك‌، بیمه‌ شدنی‌ است‌؟

logo استهلاك‌ و كهنگی‌ بر اثر استفاده‌، بیمه‌شدنی‌ نیست‌ و هنگام‌ پرداخت‌ خسارت‌، استهلاك‌ كسر می‌شود. زیرا ریسك ‌بیمه‌پذیر باید اتفاقی‌ و احتمالی‌ باشد در حالی‌ كه‌ استهلاك‌ امری‌ حتمی‌ و اجتناب‌ناپذیر است‌.
 

   اگر شخصی‌ بر اثر تصادف‌ با وسیله‌ نقلیه بدون‌ بیمه‌نامه‌، مصدوم‌ یا فوت‌ شود یا اینكه‌ راننده‌ بعد از تصادف‌، صحنه‌ حادثه‌ را ترك‌ كند، دریافت غرامت توسط بازماندگان به چه صورت است؟

logo بله. صندوق‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ صندوق‌ تأمین‌خسارتهای‌ بدنی‌ در بیمه‌ مركزی‌ ایران وجود دارد كه ‌وظیفه‌اش ‌پرداخت‌ غرامت‌ و هزینه‌ به‌ اشخاص‌ ثالثی‌ است‌كه‌ به‌ علت‌ بیمه‌ نبودن وسیله‌ نقلیه‌ یا فرار كردن‌ یا ناشناخته ‌ماندن‌مسؤول‌ حادثه‌، نمی‌توانند خسارت‌ خود را از شركتهای‌ بیمه‌ دریافت‌ كنند.

   اگر بیمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نیت‌ دریافت‌ خسارت‌ بیشتر، اموال‌ خود را بیش‌ از قیمت‌ واقعی‌ آن‌ بیمه‌ كند، چه‌ اتفاقی‌می‌افتد؟

logo طبق ‌ماده‌11 قانون ‌بیمه‌، قرارداد باطل ‌است‌، خسارت ‌پرداخت ‌نمی‌شود و حق‌ بیمه‌ دریافتی‌ نیز قابل ‌استرداد نیست‌.

   امروزه‌، بیش‌ از هر زمان‌ دیگری‌، جاده‌ها پر رفت‌ و آمد شده‌اند و خطرها هم‌ بیشتر در كمین‌. چگونه ‌می‌توان‌ با خاطری‌ آسوده‌ مسافرت‌ كرد؟

logo با خرید بیمه‌ حوادث ‌مسافرت‌.

   با انواع‌ ریسك‌ چگونه‌ باید برخورد كرد؟

logo هر شخصی‌ در زندگی‌ روزمره‌ خود، ممكن‌ است‌ با حوادث‌ گوناگونی‌ مواجه‌ شود. برخی‌ از این‌ حادثه‌ها، خوشایندند كه ‌به‌ آنها شانس‌ می‌گویند و بعضی‌ ناخوشایند كه‌ ضرر و زیان‌ به‌ دنبال‌ می‌آورند و ریسك‌خوانده‌ می‌شوند. راههای ‌گوناگونی‌ برای‌ برخورد با ریسك‌ وجود دارد. برای‌ مثال‌، برخی‌ از آنها را می‌توان‌ حذف‌ كرد یا كاهش‌ داد؛ از بعضی‌ اجتناب‌ كرد یا خنثی‌ نمود یا اینكه ‌ریسك‌ را نگه ‌داشت‌. ولی ‌مهمترین‌ و مؤثرترین‌ روش‌ برای‌ مقابله‌ با ریسك‌، انتقال‌ آنها به‌ شركتهای‌ بیمه‌ است‌. با بیمه‌كردن‌ جان‌، مال‌ و مسؤولیت‌ خویش‌ می‌توان‌ عواقب‌ زیانبار مالی‌ ریسك‌ را به ‌بیمه‌گر منتقل‌ كرد.

   برخی‌ از بیمه‌گذاران‌، قرارداد بیمه‌ اموال ‌خود را براساس‌ ارزشهای‌ مندرج‌ در دفاتر مالی‌خویش‌ تنظیم‌می‌نمایند. بیشتر بیمه‌گذارانی‌ كه‌ ازمیزان‌ خسارت‌ پرداختی‌ رضایت‌ ندارند، از این‌ گروه ‌هستند، علت‌ چیست‌؟

logo بیمه‌گذار برای‌ دریافت‌ خسارت‌ كامل‌، باید اموال‌ خود را به ‌ارزش‌ روز بیمه‌ كند. در صورتی كه‌ این‌ دسته‌ از بیمه‌گذاران‌، اموال‌ خود را به‌ ارزش‌ دفتری‌ منهای‌ استهلاك‌ مالی‌ بیمه ‌می‌كنند كه ‌معمولا كمتر از ارزش‌ واقعی‌ است‌ و طبق‌ ماده‌10 قانون‌بیمه‌، خسارت‌ به‌ نسبت ‌ارزش بیمه‌شده‌ به ‌ارزش‌ واقعی ‌پرداخت‌ می‌شود.

   به‌ زبان‌ ساده‌، بیمه‌ چه ‌فایده‌هایی‌ دارد؟

logo بیمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشویش‌ خاطر، دلهره‌ و نگرانی‌ از حوادث‌ زیانبار احتمالی‌ آینده‌، دارای‌ خصلت ‌تعاون‌ و كمك ‌به‌ هم نوع‌ است.

  بیمه‌ حوادث‌ بر چند نوع‌ است‌؟

logo بیمه‌ حوادث‌ انواع‌ مختلفی‌ دارد كه‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زیراست‌:
1- تمام‌ اوقات‌
2- ناشی‌ از كار
3- زندگی ‌خصوصی‌
4- ورزشی‌
5- رانندگی‌
6- مسافرت ‌با هواپیما
7- مسافرت‌ با هرنوع‌ وسیله‌ نقلیه‌
8- سرنشینان ‌وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌.

   بیمه‌ حوادث‌ سرنشین‌ چیست‌؟

logo هر شخصی‌كه‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشین‌ وسیله‌ نقلیه‌ بیمه‌شده‌، باشد اعم‌ از راننده‌ و سایر سرنشینان‌ و بر اثر حادثه ‌وسیله ‌نقلیه‌ بیمه‌شده‌ جان‌ خود را از كف‌ بدهد یا مصدوم‌ و مجروح‌ شود، بیمه‌گر با توجه‌ به‌ شرایط بیمه‌ مبلغی‌ به ‌عنوان ‌غرامت ‌به‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ یا خود وی‌ پرداخت‌ خواهدكرد.

   بیمه‌ دیه‌ چیست‌؟

logo بیمه‌ای‌ است‌ كه‌ به‌ همراه ‌بیمه‌ نامه‌ شخص‌ ثالث‌، صادر می‌شود و بیمه‌ مستقلی ‌نیست‌. در این‌ بیمه‌، مسؤولیت ‌راننده‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه ‌در مقابل‌ اشخاصی‌ كه‌ بر اثر حوادث ناشی‌ از وسیله‌ نقلیه ‌مذكور دچار آسیبهای‌ جسمانی‌، اعم‌ از فوت‌، نقص‌ عضو یا جرح‌ می‌شوند، به ‌شرط آنكه‌ طبق‌ قانون‌ دیات‌، دیه‌ به‌ آنان‌تعلق‌ گیرد، تا حد مقرر مشمول‌ این‌ بیمه‌ می‌شود. ملاك‌ تشخیص‌ مسؤول‌ حادثه‌، میزان‌ دیه‌ و اشخاصی‌ كه‌ دیه‌ به ‌آنها تعلق‌ می‌گیرد و همچنین‌ هزینه‌ معالجه‌، رأی‌ محاكم‌ ذی‌ صلاح‌ است‌.

   بیمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباری‌ است‌ یا اختیاری‌؟ و میزان‌ خسارت‌ پرداختی‌ چقدر است‌؟

logo قانون‌ بیمه‌ اجباری ‌مسؤولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه ‌موتوری‌ زمینی‌ در ایران‌، كلیه‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه ‌موتوری‌ زمینی‌ را مسؤول‌ جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ و مالی ‌می‌داند كه‌ بر اثر حوادث ‌وسایل‌ نقلیه‌ یا محصولات‌ آنها به ‌اشخاص‌ ثالث وارد می‌شود. بنابراین‌، دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه ‌مزبور موظفند مسؤولیت‌ خود را بیمه‌ كنند. از آنجا كه‌ میزان ‌خسارت‌ پرداختی‌ از بابت‌ بیمه‌ نامه‌ اجباری‌ ممكن‌ است‌ كافی‌ نباشد، مازاد بر آن‌ را شركتهای‌ بیمه‌ به ‌صورت‌ اختیاری‌ بیمه‌ می‌كنند. در حال‌ حاضر بر اساس بیمه‌ نامه‌ اجباری‌ شخص‌ ثالث‌ حداكثر خسارت‌ مالی‌ قابل‌ جبران‌2،000،000ریال‌ و حداكثر خسارت‌ جانی‌ قابل‌ پرداخت‌50،000،000 ریال‌ است‌، مازاد بر آن‌، به‌ صورت‌ اختیاری ‌بیمه‌ می‌شود.

   بیمه‌ نامه‌ از چه‌ زمانی‌ اعتبار دارد و بیمه‌گر از چه ‌هنگامی‌ متعهد جبران‌ خسارت وارده‌، ناشی‌ از خطر بیمه‌ شده‌ است‌؟

logo اعتبار بیمه‌ نامه‌ از ساعتی‌ كه‌ در قرارداد قید شده‌، آغاز می‌شود، به‌ شرط آنكه‌ بیمه‌گذار حق‌ بیمه‌ تعیین‌ شده‌ را پرداخت‌ كند. اگر شركت‌ بیمه‌ با پرداخت‌ اقساطی‌ حق‌ بیمه ‌موافقت‌ نماید، اعتبار آن‌ با پرداخت‌ نخستین‌ قسط حق‌ بیمه‌ شروع‌ می‌شود و بیمه‌گر از زمان‌ اعتبار بیمه‌ متعهد جبران‌خسارت‌ وارده‌ ناشی‌ از خطر بیمه‌شده‌ است‌.

   بیمه‌ بدنه‌، خسارتهای‌ ناشی‌ از كدام‌ خطرها را جبران‌ می‌كند؟

logo 1- آتش‌سوزی‌، انفجار و صاعقه‌.
2- سرقت‌ كلی ‌اتومبیل‌ و طبق‌ شرایط بیمه‌نامه‌، سرقت‌ لوازم ‌اضافی‌ و غیره‌.
3-  واژگون‌ شدن‌ و تصادف‌ وسیله‌ نقلیه‌.
4-  هزینه‌ ایاب‌ و ذهاب‌ ایامی‌كه‌ اتومبیل‌ برای‌ بازسازی‌ در تعمیرگاه‌ است‌.
1- آتش‌سوزی‌، انفجار و صاعقه‌.
2- سرقت‌ كلی ‌اتومبیل‌ و طبق‌ شرایط بیمه‌نامه‌، سرقت‌ لوازم ‌اضافی‌ و غیره‌.
3-  واژگون‌ شدن‌ و تصادف‌ وسیله‌ نقلیه‌.
4-  هزینه‌ ایاب‌ و ذهاب‌ ایامی‌كه‌ اتومبیل‌ برای‌ بازسازی‌ در تعمیرگاه‌ است‌.

   بیمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع‌ حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بیمه‌گر برساند؟

logo تا پنج ‌روز از تاریخ ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌حادثه‌؛ قبل ‌از اینكه ‌آثار حادثه‌ از میان‌ برود و بیمه‌گر بتواند كارشناس‌ خود را برای‌ ارزیابی‌ خسارت‌ و میزان‌ تعهد خود اعزام‌ كند.

   بیمه‌مسؤولیت‌ مدنی‌ شخص‌ ثالث‌ چیست‌؟

logo هركسی‌ ممكن ‌است‌ به‌ سبب‌ انجام‌ عملی‌ یا خودداری‌ از انجام‌ عملی‌ موجب‌ زیان‌ اشخاص‌ دیگر شود و ملزم‌ به ‌جبران آن‌ باشد. استفاده‌ از اتومبیل‌ نیز ممكن‌ است‌ سبب‌ بروز خسارت و زیان‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود. با بیمه ‌مسؤولیت‌ مدنی ‌شخص‌ ثالث ‌بیمه‌گر جبران ‌چنین‌ خسارتهایی‌ را بر عهده ‌می‌گیرد.

   پیامدهای‌ ناگوار مالی ‌ناشی ‌از وقوع‌ انواع‌ حوادث‌ بر ثروت‌ و داراییهای‌ ملی‌ را چگونه‌ می‌توان‌ جبران‌كرد؟

logo از مهمترین‌ آثار اقتصادی‌ بیمه‌، حفظ توان‌ مالی‌ بیمه‌گذار درخصوص‌ اموال‌ و تأسیسات‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ یا دولت ‌است‌ كه‌ جزئی‌ از ثروت‌ ملی‌ محسوب‌ می‌شوند.

   تأمین‌ آینده‌ فرزندان ‌چگونه‌ میسر است‌؟

logo انسان‌ همیشه‌ در اندیشه‌ تأمین‌ معیشت ‌خانواده‌ خویش‌ پس‌ از مرگ‌ است‌. كسانی‌ كه‌ برای‌ بازماندگان ‌خود، اندوخته‌ای‌ دارند، با خاطری‌ آسوده‌ زندگی می‌كنند اما آنها كه‌ ثروتی ‌ندارند نگران‌ آینده‌ فرزندان‌ خود هستند.  بیمه ‌عمر و حوادث‌، راه ‌حل‌ رفع‌ این‌ نگرانی‌ است‌. با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ معینی‌ كه‌ تنها درصدی‌ از درآمد انسان‌ را تشكیل‌می‌دهد، می‌توان‌ آینده‌ خانواده‌ را تأمین‌ كرد. استفاده ‌كنندگانی كه‌ نام ‌آنها را بیمه‌گذار اعلام‌ كرده‌، بی‌درنگ‌ می‌توانند بعد از فوت‌ بیمه‌ شده‌، بی‌آنكه‌ نیاز به‌ انحصار وراثت‌ باشد، سهم‌ خود را از شركت‌ بیمه‌ دریافت‌ دارند. زیرا سرمایه‌ بیمه‌ عمر، ما ترك‌ محسوب‌ نمی‌شود و مالیات‌ بر ارث‌ نیز بدان‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

   چگونه‌ می‌توان‌ با بیمه‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌ را بالا برد و معیشت‌ قشرهای‌ آسیب‌پذیر را كه‌ بازوی‌ تولیدی‌ جامعه‌ محسوب‌ می‌شوند تأمین‌ كرد؟

logo پیشرفت‌ بیمه‌، موجب‌ رفاه‌ و افزایش‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌ می‌شود. همچنین ‌آینده‌ قشرهای آسیب‌پذیر را از طریق‌ ارائه ‌تأمین‌ در مقابل‌انواع‌ حوادث‌، از كارافتادگی‌، پیری‌، هزینه ‌ازدواج‌، پرداخت ‌هزینه‌ تحصیلی‌ فرزندان‌ و پرداخت‌ سرمایه ‌بیمه‌ عمر به ‌صورت‌ یكجا یا به ‌شكل مستمری‌ به‌ بیمه‌ شده‌ یا استفاده ‌كنندگان‌ تضمین‌ می‌كند.

   چند نوع‌ بیمه‌ برای‌ اتومبیل‌ وجود دارد؟

logo سه‌ نوع‌: بیمه‌بدنه‌؛ بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ و بیمه‌ حوادث‌ سرنشین‌.

   چه ‌زمانی‌ خسارت‌ برای‌ بیمه‌گر اثبات‌ شده‌ تلقی ‌می‌شود و باید خسارت‌ را بپردازد؟

logo اگر چهار مورد زیر برای‌ بیمه‌گر ثابت ‌شود، خسارت‌ را می‌پردازد :
1- خطر بیمه‌ شده‌ اتفاق‌ بیفتد
2- بر اثر تحقق‌ خطر بیمه‌ شده‌، خسارت‌ وارد شود
3- سارت‌ وارده ‌مستقیم از خطر بیمه شده‌ ناشی‌ شود
4- اموال‌ خسارت ‌دیده‌، همان‌ اموالی‌ باشد كه‌ بیمه‌ شده‌ است ‌(بیمه‌گذار در هنگام‌ اعلام‌ خسارت‌ باید فهرست‌ اموال ‌خسارت‌ دیده‌ و میزان‌ تقریبی‌ خسارت‌ وارده‌ را به‌ بیمه‌گراعلام‌ كند)

   چه ‌كسی‌ می‌تواند خریدار بیمه‌ باشد؟

logo كسانی‌ كه‌ مالك‌ یا استفاده‌ كننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول ‌باشند یا قانون مسئولیت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را بر عهده‌ داشته‌ باشند، دارای‌ نفع‌ بیمه‌پذیر هستند و می‌توانند آن‌ را بیمه ‌كنند.

   حادثه ‌چیست‌ و چه‌ خطرهایی‌ در بیمه‌ حوادث‌ بیمه‌ می‌شوند؟

logo حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهانی‌ شدید كه‌ مستقیم بر اثر یك‌ نیروی‌ خارجی و بدون‌ اراده‌ بیمه‌ شده‌ سبب‌ فوت‌، نقص‌ عضو یا صدمه‌ جسمانی‌ وی‌ شود. ترس‌ و وحشت‌، صدمه‌ محسوب‌ نمی‌شود و صدمات ‌عصبی‌ تنها اگر ناشی‌ ازآسیب های‌ عضوی‌ باشند، مشمول‌ بیمه‌ می‌گردند.

   حداكثر تعهد بیمه‌گر برای‌ پرداخت ‌خسارت ‌چقدر است‌؟

logo حداكثر تعهد بیمه‌گر، خسارت‌ وارده ‌است‌ به‌ شرط آنكه ‌اموال‌ بیمه‌ شده به‌ ارزش‌ واقعی‌ بیمه‌ شده‌ باشد و در روز حادثه ‌نیز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ خسارت‌ پرداختی‌ در طول‌ اعتبار قرارداد از رقم‌ بیمه‌ شده‌ تجاوز نخواهد كرد.

   خانه‌ و اثاث‌ آن‌ را در مقابل‌ چه‌ خطرهایی‌ می‌توان‌ بیمه‌ كرد؟

logo خانه‌ و اثاث‌ آن‌ را خطرهای‌ مختلفی‌ تهدید می‌كنند كه‌ همه‌ این‌ خطرها قابل ‌بیمه‌ شدن‌ هستند، مانند: آتش‌سوزی‌، انفجار، صاعقه‌، سیل‌، طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، تركیدگی‌ لوله‌آب‌، خرابیهای‌ ناشی‌ از برف‌ و باران‌، شكست‌ یا تركیدگی ‌شیشه‌ و غیره‌.

   خطرهای‌ استثنا شده‌ كدامند؟

logo خطرهایی ‌هستند كه‌ خسارت‌ ناشی‌ از آنها جزو تعهد بیمه‌گر نیست‌. این‌خطرها كه‌ استثنائات استاندارد نامیده‌ می‌شوند، عبارتند از :
1- خطر جنگ‌
2- خطر انرژی‌ هسته‌ای‌ و مواد رادیو اكتیو
3- خطر برخورد امواج‌ صوتی

   در ایران‌، كدامین ‌سازمان‌ یا دستگاه‌ از منافع‌ بیمه‌گذاران‌ و بیمه‌شدگان‌ حمایت‌ می‌كند؟

logo بیمه‌ مركزی‌ ایران‌، علاوه‌ بر نظارت‌، كنترل‌ و هدایت‌ امر بیمه‌ در كشور، وظیفه‌ حفظ حقوق‌ بیمه‌گذاران‌ و بیمه‌شوندگان‌ را نیز برعهده‌ دارد.

   در صورتی‌ كه‌ بیمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ كند چگونه‌ عمل ‌می‌شود؟

logo طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بیمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات‌ نادرست‌ عمدی‌ باشد، بیمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌ پرداخت‌ نمی‌شود و حق‌ بیمه‌های‌ دریافتی‌ نیز قابل‌ استرداد نیست‌. در صورت ‌غیرعمدی‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بیمه‌ دریافتی‌ به ‌حق‌ بیمه‌ واقعی‌ پرداخت‌ می‌شود.

   در مقابل‌ ادعای‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردی‌ مانند تركیدگی‌ لوله‌آب‌، ریزش‌ سقف‌ همسایه‌ طبقه‌ پایین‌ و ... چگونه ‌می‌توان‌ آسوده‌خاطر شد؟

logo طبق‌ قانون‌ هركس‌ مال‌ غیر را تلف‌ كند یا سبب‌ تلف‌ مال‌ غیرشود، مسؤول‌ است و باید خسارت‌ آن‌ را جبران‌ نماید. از طریق‌ بیمه‌ مسؤولیت‌، خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ جبران‌ می‌شود.

   سرمایه‌گذار، چگونه ‌می‌تواند با خیال‌ راحت‌ سرمایه‌گذاری‌ كند؟

logo سرمایه ‌گذاری‌ها در مقابل‌ انواع‌ خطرها از طریق‌ بیمه‌ تضمین‌ می‌شود و در صورت‌ بروز خسارت‌، شركت‌ بیمه‌ آن‌ را می‌پردازد.

   شركت‌ بیمه‌، چگونه‌ و براساس‌ چه‌ اطلاعاتی‌، اشخاص‌ یا اموال‌ را بیمه‌ می‌كند؟

logo ارائه‌ اطلاعات‌ برای‌ ارزیابی‌ خطر، تعیین‌ حق‌ بیمه‌ و صدور بیمه‌ نامه‌ از وظایف بیمه‌گذار است‌. در بیمه‌های ‌اشخاص‌، بیمه‌ گذار باید علاوه‌ بر پیشنهاد بیمه‌، برای‌ بیمه ‌شده‌ فرم ‌پرسشنامه‌ پزشكی‌ را نیز تكمیل‌ كند. برای‌ بیمه‌های‌ اموال بیمه‌گذار باید در پیشنهاد بیمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را كه ‌درتصمیم‌گیری‌ بیمه‌گر مؤثر است‌ قید كند. البته‌ در صورت‌ ضرورت‌، بیمه‌گر می‌تواند از بیمه‌ شده‌ معاینه ‌پزشكی‌ به عمل‌ آورد و در مورد بیمه‌ اموال‌ از گزارش‌ كارشناسی‌ بازدید اولیه‌ استفاده‌ كند.

   شركت‌ بیمه‌، خسارت‌ را چگونه‌ می‌پردازد؟

logo شركت‌ بیمه‌، خسارت‌ را به‌ پول‌ نقد پرداخت‌ می‌كند، مگر اینكه‌ حق‌ تعمیر یا جایگزینی‌ مورد بیمه‌ در بیمه‌نامه‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ باشد. در آن‌ صورت‌ بیمه ‌گر باید در مدت‌ متعارف‌، تعمیر یا جایگزینی‌ را انجام‌ دهد.

   شركتهای‌ بیمه‌، در فاصله‌ بین‌ دریافت‌ حق ‌بیمه ‌و پرداخت‌ خسارت‌، چگونه‌ از حق‌ بیمه‌هایی كه‌ از مردم‌ دریافت‌ می‌دارند، نگهداری‌ می‌كنند؟

logo مؤسسه‌های‌ بیمه‌، از محل‌ جمع‌آوری‌ حق‌ بیمه‌ها، ذخایری‌ را برنامه‌ریزی‌می‌كنند كه‌ این‌ ذخایر، خود منبع‌ عظیم ‌سرمایه‌گذاری‌ است‌. برابر قانون‌، این‌ ذخایر، در بخشهای‌مختلف‌ اقتصادی‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌شوند به‌ نحوی‌ كه ‌علاوه‌ بر تأمین‌ سود تضمین‌ شده‌ برای‌ بیمه‌گذاران به ‌سهولت‌ قابل‌ تبدیل‌ به‌ وجه ‌نقد است‌ و به‌ شكوفایی‌ اقتصاد نیز یاری‌ می‌رساند.

   طرفین‌قرارداد بیمه‌ چه‌ كسانی‌ هستند؟

logo طرفین‌ قرارداد عبارتند از :
1- بیمه‌گذار كه‌ خریدار بیمه‌است
2- بیمه‌گر كه ‌فروشنده‌ بیمه‌ است‌ ، یعنی‌ همان‌ شركت‌ بیمه‌.

   فایده‌ بیمه‌ اتكایی‌ چیست‌؟

logo هرگاه ‌تأسیسات‌ زیربنایی‌ كه‌ از محل‌ ذخایر محدود ارزی‌ ساخته ‌شده‌ (مانند نیروگاه ها، سدها و مجتمعهای‌ صنعتی‌) بر اثر حادثه‌ای‌ دچار خسارت‌ شود، به‌ سهولت‌ خسارت‌ وارده ‌تأمین‌ و نیاز ارزی‌ آن‌ از محل‌ آن‌ بخش‌ از خسارت كه ‌از شركتهای‌ بیمه‌ اتكایی‌ خارجی‌ دریافت‌ می‌گردد، تأمین‌می‌شود.

   فرانشیز چیست‌؟

logo درصد یا مبلغی‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن‌ برعهده‌ خود بیمه‌گذار.  وجود بیمه ‌نامه‌ نباید موجب ‌سهل‌ انگاری‌ بیمه ‌گذار شود. بیمه‌گذار، همان‌ طور كه‌ از اموال ‌خود مراقبت‌ می‌كند باید از اموال‌ بیمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت‌ به ‌عمل‌ آورد. وجود فرانشیز موجب‌می‌شود كه‌ بیمه‌گذار در حفظ و نگهداری‌ موضوع‌ بیمه‌ جدی‌ باشد. فرانشیز موجب‌ حذف‌ خسارتهای‌جزئی‌ می‌شود كه‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزینه‌های ‌اداری‌ و عملیاتی ‌بیمه‌گر كاهش‌ می‌یابد.

   قرارداد بیمه‌ چند نوع‌ شرایط دارد؟

logo سه‌ نوع‌ :
1- شرایط عمومی
2- شرایط خصوصی‌
3- شرایط ویژه
شرایط عمومی، شرایطی‌ است‌ كه‌ برای‌ تمام بیمه‌گذاران‌ یك‌ رشته یكسان‌ است‌ و در پشت‌ بیمه‌ نامه‌چاپ‌ می‌شود (مانند شرایط عمومی‌ بیمه‌ آتش‌ سوزی‌، شرایط عمومی‌ بیمه‌ بدنه‌اتومبیل و ...)
شرایط خصوصی‌، مخصوص‌ یك‌، بیمه‌ گذار معین‌ است و مشخصات‌ بیمه ‌گذار، موضوع‌ بیمه‌، حق‌ بیمه‌، خطرهای‌ بیمه‌ شده‌، مدت‌ قرارداد (شروع‌ و خاتمه‌) و میزان‌ تعهد بیمه‌ گر در آن‌ قید می‌شود.
شرایط ویژه‌ نیز، مخصوص‌موارد خاصی‌ است كه‌ بین‌ بیمه ‌گر و بیمه ‌گذار توافق‌ می‌شود (مانند بیمه‌ بودن‌ یكی‌ از خطرهای‌ استثنا شده‌).

   كارت‌ سبز چیست‌؟

logo كارت‌ سبز، بیمه‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ آن‌ دسته‌ از دارندگان ‌وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ است‌ كه‌ به‌ خارج‌ از كشور مسافرت‌ می‌كنند و ممكن‌ است‌ در كشور مقصد یا در كشورهای‌ در بین‌ راه‌، به‌ اشخاص‌ ثالث‌، خسارت‌ مالی‌ و جانی‌ وارد آورند. در این‌ صورت‌ دفتر كارت‌ سبز كشور محل‌ وقوع‌ حادثه‌، خسارت‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ می‌كند؛ خسارت ‌پرداختی‌، از كشور صادر كننده‌ كارت ‌سبز، پس‌گرفته‌ خواهد شد. به ‌طور خلاصه‌ كارت‌ سبز، بیمه ‌شخص‌ ثالث‌ بین‌ المللی‌ است‌ و مركز دفتر بین‌ المللی‌ كارت ‌سبز در لندن‌، قرار دارد.

   گاهی‌ بیمه‌گذاران‌ از این‌ شكایت‌ دارند كه‌ میزان ‌خسارت‌ پرداختی ‌كمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا؟

logo به‌ موجب‌ ماده‌ 10 قانون ‌بیمه‌، هر گاه‌ بیمه ‌گذار اموال‌ خود را به‌ كمتر از قیمت واقعی‌ بیمه‌ كند یا بر اثر افزایش‌ قیمت‌ در روز حادثه‌ سرمایه‌ بیمه ‌شده‌ كمتر از ارزش واقعی‌ باشد، خسارت‌ به‌ نسبت‌ مبلغ‌ بیمه‌ شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ پرداخت‌ خواهد شد.

   مشكل‌ هزینه‌های‌ جراحی‌ و بستری‌ شدن‌ در بیمارستان‌ را چگونه‌ می‌توان‌ با بیمه‌ حل ‌كرد؟

logo هزینه‌های‌ روز افزون‌ درمانی‌، به ‌ویژه‌ هزینه‌های ‌جراحی‌ و بستری‌ شدن‌ در بیمارستان‌، یكی‌ از مشكلات ‌جدی‌ خانواده ‌هاست‌. این‌ هزینه‌ها را با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سرانه ‌معینی‌ می‌ توان‌ بیمه‌ كرد.

   موضوع ‌بیمه‌ یا بیمه‌ شده‌ چیست‌؟

logo مورد بیمه، موضوع‌ بیمه‌ یا بیمه ‌شده‌ هر سه‌ به‌ یك‌ مفهوم ‌است : اموال‌، مسؤولیت‌ یا شخصی‌ است‌ كه‌ تحت‌ پوشش ‌بیمه‌ای‌ قرار می‌گیرد.

   واسطه‌ بیمه‌، چه‌ كسی‌ است‌؟

logo در بازار بیمه‌ علاوه‌ بر خریداران‌ بیمه‌ (بیمه‌گذاران‌) و فروشندگان‌ (شركتهای‌ بیمه‌) گروهی‌ هستند كه‌ واسطه‌ تلقی‌ می‌شوند. این‌ گروه‌ عامل‌ ارتباط بین‌ بیمه‌ گر و بیمه ‌گذار هستند كه‌ عبارتند از: نمایندگان‌ و دلالان ‌رسمی‌ (كارگزاران‌). نمایندگان‌، نماینده‌ شركت‌ بیمه‌ تلقی ‌می‌شون دو به‌ حساب‌ شركتی‌ كه‌ نماینده‌ آن‌ هستند فعالیت‌ می‌كنند. ولی‌ دلالان‌ می‌توانند با تمام‌ شركتهای بیمه ‌همكاری‌ داشته‌ باشند. تأیید صلاحیت‌ دلالان‌ رسمی‌ با بیمه‌ مركزی‌ ایران ‌است‌ و پس‌ از این‌ تأیید است‌ كه‌ پروانه‌ دلالی‌ صادر می‌شود. شركتهای‌ بیمه‌ نیز پس‌ از تأیید بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ برای ‌نمایندگان‌ خود گواهینامه‌ فعالیت‌ صادر می‌كنند.

   یكی از مشكلات ‌دریافت وام و اعتبار از مؤسسه‌های‌ مالی‌، علاوه‌ بر در رهن‌ گذاشتن‌ اموال‌، معرفی ‌ضامن‌ معتبر است‌. پیدا كردن‌ ضامن‌، گاهی‌ امكان ‌پذیر نیست‌. بیمه‌ در این‌گونه‌ موارد چه‌ نقشی‌ می‌تواند ایفا كند؟

logo در بیمه‌های‌ اعتباری‌ و بیمه‌های‌ تضمینی‌، بیمه‌ گر نقش‌ ضامن‌ را ایفا می‌كند.


 end

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

پنجشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان