بیمه سنوات كاركنان

www.parsian.center  بیمه طرح بیمه سنوات كاركنان

 بیمه طرح بیمه سنوات كاركنان

 

 بیمه سنوات كاركنان با هدف ایجاد پشتوانه مالی برای ایام بازنشستگی كاركنان و نیز كاهش تعهدات مالی كارفرما طراحی گردیده است. در این طرح كارفرما با پرداخت مبلغی معادل پایه حقوق كاركنان بصورت سالانه و فراهم آوردن پوشش های بیمه ای برای آنان، سرمایه مناسب و مطمئنی را در زمان بازنشستگی یا قطع همكاری برای كاركنان تامین می‌نماید.


 

مزایای ویژه بیمه طرح سنوات پارسیان

  ارائه تخفیف جمعی و افزایش ارزش بازخریدی بیمه نامه- ارائه تخفیف از دیگر رشته های بیمه ای (بدنه، حوادث، آتش سوزی و...)
  دریافت سود تشویقی در صورت پرداخت حق بیمه زودتر از تاریخ سررسید
  امكان افزایش حق بیمه پرداختی متناسب با حقوق پایه هر سال
  افزایش پوشش های بیمه ای در هر سال متناسب با افزایش حق بیمه پرداختی
  تجمیع سنوات سالانه هر یك از كاركنان و تشكیل یك سرمایه مناسب
  افزایش كارایی و امكان سرمایه گذاری مبالغ سنوات كاركنان
  تخصیص سود علی الحساب بصورت روزشمار
  امكان دریافت مبلغی مازاد بر مبلغ سنوات واقعی در زمان بازنشستگی یا خروج كاركنان از سازمان
  استفاده از مبالغ اندوخته شده در مدت قرارداد
  امكان تعیین نحوه دریافت سرمایه بصورت یكجا یا مستمری

مزایای طرح سنوات برای كاركنان چیست؟

  تجمیع مبالغ سنوات بر اساس آخرین حق بیمه پرداختی كارفرما و دریافت آن در پایان زمان همكاری
  امكان دریافت مبلغی مازاد بر مبلغ سنوات واقعی در زمان بازنشستگی
  امكان دریافت سرمایه بیمه نامه بصورت یكجا یا مستمری
  استفاده از پوشش های بیمه ای به مدت ۳۰ سال
  امكان استفاده از پوشش های بیمه ای در حین قرارداد
  تامین سرمایه بیمه ای متناسب با حق بیمه پرداختی برای اعضای خانواده در صورت فوت هر یك از كاركنان در طول قرارداد
  معافیت سرمایه دریافتی از مالیات بر ارث و درآمد

مزایای طرح سنوات برای کارفرمایان چیست؟

  پرداخت سنوات كاركنان به شركت بیمه براساس حقوق پایه هر سال
  سرمایه گذاری سنوات پرداختی و تشكیل اندوخته سرمایه گذاری
  امكان پرداخت حق سنوات واقعی كاركنان بر اساس آخرین حق بیمه پرداختی و مدت زمان سابقه نزد شركت بیمه
  امكان پرداخت مبلغی بیش از سنوات واقعی كاركنان در زمان بازنشستگی
  تخصیص سود تضمینی سالانه بصورت روزشمار به اندوخته سرمایه گذاری
  بهره مندی از سود مشاركت معادل ٪۸۵ سود تحقق یافته مازاد بر سود علی الحساب در صورت از محل اندوخته بیمه نامه های سنوات
  تامین خیال و آسایش فكری كاركنان به دلیل دارا بودن پوشش‌های بیمه‌ای متنوع و بهبود عملكردشان

 امكان دریافت وام تا ۹۰ % ارزش بازخریدی

  بدون ضامن و سپردن وثیقه
  بازپرداخت در دوره زمانی حداكثر ۴ ساله و با مناسب ترین نرخ بهره
  كاهش نیافتن اندوخته بیمه نامه و تخصیص سود به كل اندوخته بیمه نامه درصورت دریافت وام

پوشش های بیمه ای در این بیمه نامه شامل چه تعهداتی است؟

  سرمایه فوت در اثر حادثه : در صورت بروز حادثه كه منجر به فوت بیمه شده گردد، سرمایه فوت در اثر حادثه پرداخت می گردد.
  پرداخت هزینه پزشكی در اثر حادثه : در صورت بروز حادثه كه منجر به آسیب بیمه شده گردد، هزینه های پزشكی ناشی از حادثه بابت دریافت خدمات درمانی پرداخت می گردد.
  پوشش اضافی امراض خاص: در صورت بروز بیماری های صعب العلاج كه منجر به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد ،هزینه های بیمارستانی تا سقف مقرر پرداخت می گردد بیماری های تحت پوشش شامل سكته قلبی ، سكته مغزی ، جراحی قلب باز ، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن می باشد.
  پرداخت مقرری روزانه بستری شدن : درصورت بروز حادثه كه منجر به آسیب و بستری شدن بیمه شده در مراكز درمانی مجاز گردد.غرامت روزانه بستری شدن پرداخت می گردد.
  معافیت از پرداخت هزینه های بیمه نامه : در صورت بروز از كار افتادگی دائم و كامل بیمه شده ، بیمه گذار صرفا از پرداخت هزینه های بیمه نامه معاف خواهد گردید.
  معافیت از پرداخت كل حق بیمه : در صورت بروز از كار افتادگی دائم و كامل بیمه شده ،بیمه گذار از پرداخت كل حق بیمه متعلقه معاف خواهد گردید. (دانلود فرم مربوطه)
  نقص عضو و از كار افتادگی دائم ناشی از حادثه : در صورت بروز نقص عضو یا از كار افتادگی دائم و كامل ناشی از حادثه بیمه شده طی مدت بیمه نامه، بر مبنای در صد از كار افتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش ، درصدی از سرمایه نقص عضو پرداخت می گردد. (بخش اول - بخش دوم)
  مستمری از كار افتادگی : در صورت بروز از كار افتادگی دائم و كامل بیمه شده مستمری از كار افتادگی ، پرداخت می گردد.
  پرداخت سرمایه بیكاری در صورت از كار افتادگی دائم و كامل : در صورت بروز از كار افتادگی دائم و كامل بیمه شده ، سرمایه بیكاری پرداخت می گردد.

مزایای ویژه طرح سنوات پارسیان چیست؟


  امكان انتقال تعهدات سنوات تجمیع شده سالهای گذشته به شركت بیمه
  ارائه تخفیف جمعی و افزایش ارزش بازخریدی بیمه نامه- ارائه تخفیف از دیگر رشته های بیمه ای (بدنه، حوادث، آتش سوزی و...)

  امكان افزایش حق بیمه پرداختی متناسب با حقوق پایه هر سال
  امكان تعیین نحوه دریافت سرمایه بصورت یكجا یا مستمری
  افزایش پوشش های بیمه ای در هر سال متناسب با افزایش حق بیمه پرداختی
  تجمیع سنوات سالانه هر یك از كاركنان و تشكیل یك سرمایه مناسب
  افزایش كارایی و امكان سرمایه گذاری مبالغ سنوات كاركنان
  دریافت مبلغی مازاد بر مبلغ سنوات واقعی در زمان بازنشستگی یا خروج كاركنان از سازمان
  دریافت سود تشویقی در صورت پرداخت حق بیمه زودتر از تاریخ سررسید
  تخصیص سود علی الحساب بصورت روزشمار
  استفاده از مبالغ اندوخته شده در مدت قرارداد

 

download

download pdf
download pdf

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان